ภาพกิจกรรมปี 2555
2555 | 2554 |

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ....

โครงการ ถ่ายทอดการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ....

ลงพื้นที่กล่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา ....

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2555 ณ โรงแร....
หน้าปัจจุบัน 1 :
1
 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073