งบประมาณที่ได้รับประจำปีงบประมาณ  2554 
          จำนวนทั้งสิ้น  5  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  377,510  บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ดังนี้
          1. โครงการ การจัดฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554 จำนวนเงิน 40,000 บาท
          2. โครงการ การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก จำนวนเงิน 60,000 บาท
          3. โครงการ อบรมการแปรรูปผักกาดเขียวปลีดอง เพื่อเป็นอาชีพเสริม จำนวนเงิน 40,000 บาท
          4. โครงการการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการสกัดและทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันตะไคร้หอม  จำนวนเงิน  37,510  บาท
          5. โครงการบริการให้คำปรึกษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จำนวนเงิน  200,000  บาท
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073