คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
          สำนักงาน ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          ที่อยู่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
          โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222
          โทรสาร 039-471073
          
          เว็บไซต์ http://www.ctech.rbru.ac.th/
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073