สำหรับผู้ดูแลระบบกลับ
Untitled Document ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือจรรยาบรรณแ่ห่งวิชาชีพ ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน

ประเภทข่าว :ทั่วไป วันที่ประกาศข่าว : 18 พฤษภาคม 2555
แหล่งที่มา :กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ลงข่าว :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
          รายละเอียดดังไฟล์แนบ
คู่มือจรรยาบรรณฯ สายวิชาการ [ ชนิดเอกสาร pdf ]คู่มือจรรยาบรรณฯ สายสนับสนุน [ ชนิดเอกสาร pdf ]
การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073