เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประชาชนต้องการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมโครงการและได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับสถาบันการศึกษาจำนวน 17 แห่ง ในการร่วมกันประสานและดำเนินงานภายใต้ “คลินิกเทคโนโลยี” ระยะเริ่มแรก วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2546 โดยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย ประทีปฉาย มีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อมาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสิฏฐ์ กิจปรีชา ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระยะที่ 2 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2548 เป็นระยะเวลา 2 ปี ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2 โครงการ คือโครงการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาแนวคิดและทักษะด้านการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐในภาคตะวันออก จำนวน 398,200 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อมา พ.ศ.2550 อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฏฐ์ กิจปรีชา ได้ลงนามแสดงเจตจำนงและยืนยันต่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการร่วมเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานของทุกฝ่ายต่อไปเป็นเวลา 2 ปี และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 อธิการบดี รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี คือ การมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีของจังหวัดและประสานการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงโดยสถาบันการศึกษา มีหน้าที่
           1. เป็นศูนย์ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงในการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           2. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่เป็นของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย รวมทั้งผลงานที่เป็นภูมิปัญญาไทยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
           3. ดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงบประมาณของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายหรือขอรับการสนับสนุนบางส่วน หรือทั้งหมดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือ บูรณาการร่วมกับแหล่งงบประมาณอื่น ๆ
           การดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่แรกเริ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานหลัก ได้มีการจัดตั้งสำนักงานและคณะกรรมการดำเนินงาน ต่อมา วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 สำนักงานคลินิกเทคโนโลยีได้ย้ายจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีชุดใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกกับการทำงาน การประสานงานต่าง ๆ จากนั้นได้ย้ายไปตั้งอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 มีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี วันที่ 31 ตุลาคม 2550 และวันที่ 8 มิถุนายน 2552
           ปัจจุบันสำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตั้งอยู่ ณ ห้อง ก 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี และมีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในการดำเนินงานชุดใหม่ วันที่ 21 มกราคม 2554 มีการบริหารงานประกอบไปด้วย 6 คณะดังนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะอัญมณีและประยุกต์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความร่วมมือ โดยได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการคำปรึกษา การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรในชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ คลินิกเทคโนโลยีให้สาธารณชนรับทราบ อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073