1. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
          2 เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการปลุกจิตสำนึกด้านวิทยาศาสตร์
          3. การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ
          4. การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักร
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073