คลินิกเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานอิสระในมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้กำกับของอธิการบดี แบ่งส่วนงานเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายวิชาการ (ภาพที่ 1) และมีโครงสร้างการบริหารงาน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีภาพที่ 2 โครงสร้างสายการบริหารคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073